ஆழ்ந்து யோசித்தால், காதலின் சத்தற்ற
தன்மை, பொருளற்ற தன்மை,
உண்மையற்ற தன்மை, நித்யமற்ற தன்மை
அதைப் பிரமாதப்படுத்தும் அசட்டுத் தன்மை
ஆகியவை எளிதில் விளங்கிவிடும்!